Home » Orlando Medicus

Orlando Medicus

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEBSHOPA Orlando Medicus d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE
1.1. Tvrtka Orlando Medicus d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni orlando-medicus.com, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. U okviru Orlando Medicus d.o.o. Internet stranice, Orlando Medicus d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Orlando Medicus d.o.o. i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

2. ODGOVORNOST ORLANDO MEDICUS D.O.O. WEBSHOPA
2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Orlando Medicus d.o.o. webshop-a korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Orlando Medicus d.o.o. webshopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na Orlando Medicus d.o.o. webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Orlando Medicus d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Orlando Medicus d.o.o. Orlando Medicus d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Orlando Medicus d.o.o. webshop-a te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Orlando Medicus d.o.o. . webshop-a kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža Orlando Medicus d.o.o. webshop smatraju se registrirani korisnici i kupci koji su izvršili narudžbu putem webshopra orlando-medicus.com.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da Orlando Medicus d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. Orlando Medicus d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice orlando-medicus.com ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. Orlando Medicus.com stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. Orlando Medicus d.o.o. webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. Orlando Medicus d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Orlando Medicus d.o.o. webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. Orlando Medicus d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. Orlando Medicus d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Orlando Medicus d.o.o. na e-mail adresu info@orlando-medicus.com.
2.10. Orlando Medicus d.o.o. webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Orlando Medicus d.o.o. na e-mail adresu info@orlando-medicus.com
2.11. Orladnp Medicus d.o.o. webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Orlando Medicus d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na Orlando Medicus d.o.o. webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici orlando-medicus.com Internet stranice Orlando Medicus d.o.o. webshop-a) uz trgovinsko zastupanje Orlando Medicus d.o.o. putem Orlando Medicus d.o.o. internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Orlando Medicus d.o.o. Internet stranici, Orlando Medicus d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. OVLAŠTENJA ORLANDO MEDICUS D.O.O. WEBSHOPA
3.1. Orlando Medicus d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Orlando Medicus d.o.o. webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
3.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
3.2.1. Orlando Medicus d.o.o. webshop zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Orlando Medicus d.o.o. webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Orlando Medicus d.o.o. webshop-a, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
3.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Orlando Medicus d.o.o. zbog navedenog brisanja.
3.2.3. Orlando Medicus d.o.o. webshop također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
3.2.4. Orlando Medicus d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja.

4. DOSTAVA
4.1. Na Orlando Medicus d.o.o. webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Orlando Medicus d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.
4.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Orlando Medicus d.o.o. webshop prima obavijest i račun putem e-maila.
4.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
4.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
4.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

5. REKLAMACIJE
5.1. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.), kupac ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode kupljene putem webshopa orlando-medicus.com u zakonskom roku Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je OVDJE.
5.2. Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore i slanjem istog poštom na adresu Orlando Medicus d.o.o.,Klaićeva 8,10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte slanjem e-maila s popunjenim obrascem na info@orlando-medicus.co. Također, pravo na prigovor/reklamaciju može biti ostvareno i slanjem bilo kojeg drugog dokumenta u kojem se opisuje prigovor potrošača na adresu ili e-mail naveden u ovoj točki.
5.3. Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
5.4. Orlando Medicus d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.
5.5. Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.
5.6. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Orlando Medicus d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen.

6. POVRAT SREDSTAVA
6.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:
6.1.1. Ako vraća nekorišten proizvod u originalnoj ambalaži , prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.
6.1.2. Proizvod koji je oštećen ili korišten nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
6.1.3. Proizvod koji nema svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila na proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
6.2. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena, u roku od 14 dana od odobrenja povrata sredstava.
6.3. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Obrazac za raskid ugovora dostupan je za preuzimanje u rubrici „Povrati“.
6.4. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma preuzimanja pošiljke.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Orlando Medicus d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Orlando Medicus d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Orlando Medicus d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Orlando Medicus d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Orlando Medicus d.o.o. ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:

– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Orlando Medicus d.o.o. ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave ORLANDO MEDICUS d.o.o, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Orlando Medicus d.o.o. nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 6 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 6 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Orlando Medicus d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Orlando Medicus d.o.o. odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.